نقد و بررسی

سازه رباتیک فن

سازه رباتیک فن از پر کاربردترین سازه های رباتیک در بسته های آموزش رباتیک هست که این سازه های رباتیک دارای انعطاف مطلوبی هستند و به آسانی خم می شوند

ملخ ربات فن ربات 3پر

این المان پروانه در ساخت ربات های آتشنشان و اجسامی همچون پنکه که از جذاب ترین ساختنی های کلاس های رباتیک هستند استفاده می شود.