نقد و بررسی

سیم افشان

سیم افشان در ساخت و انجام آزمایش های الکترونیکی کاربرد دارد

قیمت درج شده بر اساس هر ۱۰ متر می باشد