نقد و بررسی

هویه  از ابزارهای خیلی مهم و کاربردی برای لحیم کاری بردهای الکترونیکی هست که برای هر فرد علاقه مند به الکترونیک به ضرورت محسوب می شود