نام حساب : خانم جیدا شیرعلی

شماره کارت : ۶۰۳۷۹۹۷۱۵۶۳۱۰۵۷۶

نام بانک : بانک ملی

شماره شبا :IR720170000000220177499004