پس از ثبت سفارش، شماره سفارش پیامک شده را جهت تایید به شماره واتساپ 09190804027 ارسال نمایید.
پس از تایید واحد فروش نسبت به پرداخت سفارش خود اقدام کنید. و فیش واریزی را به واتساپ پشتیبانی ارسال نمایید.

شماره حساب ها جهت تسویه حساب:

نام حساب : خانم نغمه عامریان

شماره کارت : 6063731114924328

نام بانک : قرض الحسنه مهر ایران

شماره شبا :IR570600621679709064794001

پردازش تمامی سفارشات منوط بر تسویه حساب خواهد بود لذا پس از انتقال وجه عکس فیش واریزی را به شماره واتس آپ 09190804027 به همراه شماره سفارش خود ارسال فرمایید.