نقد و بررسی

این محصول با توجه به موجودی انبار یا به صورت دوسو یا تک سو ارسال میگردد